Oferta publiczna akcji zwykłych na okaziciela serii B | arcus.pl
Karta spółki na GPWGrupa Arcus FacebookGrupa Arcus Google+Profil Grupa Arcus LinkedIn

Oferta publiczna akcji zwykłych na okaziciela serii B

Oferta publiczna akcji zwykłych na okaziciela serii B odbyła się na podstawie Uchwały  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 13 kwietnia 2007 roku. Na podstawie Prospektu publicznie oferowanych było 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 złotego (dziesięć groszy) każda. Akcje Serii B były oferowane z wyłączaniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy.
 
Akcje Serii B oferowane były  Inwestorom w dwóch transzach:
 
- Transzy Małych Inwestorów - obejmującej 1.000.000 (jeden milion) Akcji Serii B 
- Transzy Dużych Inwestorów - obejmującej 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) Akcji Serii B.