Szczegóły warunków emisji warrantów subskrypcyjnych imiennych serii A i akcji zwykłych na okaziciela | arcus.pl
Karta spółki na GPWGrupa Arcus FacebookGrupa Arcus Google+Profil Grupa Arcus LinkedIn

Szczegóły warunków emisji warrantów subskrypcyjnych imiennych serii A i akcji zwykłych na okaziciela

 
Oferta publiczna akcji zwykłych na okaziciela serii B
 
Oferta publiczna akcji zwykłych na okaziciela serii B odbyła się na podstawie Uchwały  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 13 kwietnia 2007 roku. Na podstawie Prospektu publicznie oferowanych było 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 złotego (dziesięć groszy) każda. Akcje Serii B były oferowane z wyłączaniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy.
 
Akcje Serii B oferowane były  Inwestorom w dwóch transzach:
 
- Transzy Małych Inwestorów - obejmującej 1.000.000 (jeden milion) Akcji Serii B
- Transzy Dużych Inwestorów - obejmującej 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) Akcji Serii B.

Terminy emisji:
na podstawie Prospektu emisyjnego:

Oferta publiczna akcji
Zatwierdzenie Prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 13 sierpnia 2007 r.
 
Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na Akcje w Transzy Małych i Dużych Inwestorów - 22 sierpnia 2007 r.
 
Zakończenie przyjmowania zapisów na Akcje w Transzy Małych i Dużych Inwestorów - 27 sierpnia 2007 r.
 
Ustalenie Ceny Emisyjnej Akcji oraz dokonanie wstępnego przydziału Akcji Serii B za pośrednictwem systemu informatycznego Giełdy - 28 sierpnia 2007 r.
 
Zakończenie przyjmowania wpłat na Akcje oferowane w ramach Transzy Dużych Inwestorów - 30 sierpnia 2007 r.
Rozliczenie transakcji zawartych w ramach wstępnego przydziału Akcji i przydział Akcji - 31 sierpnia 2007 r.
 
Zamknięcie Oferty Publicznej Akcji - 31 sierpnia 2007 r.

Cena emisyjna:
(na podstawie informacji Ustalenie Ceny Emisyjnej oraz wstępny przydział Akcji serii B)

Oferta publiczna akcji
28 sierpnia 2007 roku zgodnie z Harmonogramem Publicznej Oferty Akcji Spółki ustalono Cenę Emisyjną oraz dokonano wstępnego przydziału Akcji serii B. Cena Emisyjna Akcji została ustalona podczas wstępnego przydziału z wykorzystaniem systemu informatycznego Giełdy Papierów Wartościowych z zachowaniem zasady maksymalizacji wpływów Spółki z emisji na poziomie 17,00 za jedną Akcję tj. na maksymalnym poziomie z przedziału cenowego.
 
Łącznie w obu transzach Inwestorzy złożyli 847 zapisów ogółem na 2.529.698 Akcji. W Transzy Dużych Inwestorów dokonano wstępnego przydziału 688.235 Akcji. W Transzy Małych Inwestorów dokonano wstępnego przydziału 1.608.466 Akcji Serii B dokonując tym samym przesunięcia 608.466 Akcji z Transzy Dużych Inwestorów do Transzy Małych Inwestorów. Łącznie w obu transzach wstępnie przydzielono 2.296.701 Akcji Serii B. Rozliczenie transakcji i ostateczny przydział Akcji jest planowany na dzień 31 sierpnia 2007 roku.
 
Podstawa prawna: Art. 54 ust. 3 Ustawy o ofercie.
 
Postępowanie wszczęte przez Komisję Nadzoru Finansowego
 
5/ Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 6 czerwca 2008 o umorzeniu postępowania administracyjnego wszczętego postanowieniem KNF z dnia 30 listopada 2007 roku - L.Dz. DEM/419/02/31/08.
(Raport Bieżący nr 30/2008 z 12. 06. 2008 roku)
 
4/ Postanowienie Komisji Nadzoru Finansowego o wszczęciu postępowania administracyjnego
(Raport Bieżący nr 38/2007 z 03. 12. 2007 roku)
 
3/  Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 16 listopada 2007 r.
(w tym o umorzeniu postępowania z dnia 26. 10. 2007 r.)
(Raport Bieżący nr 32/2007 z 16. 11. 2007 r.)
 
2/  Pismo KNF w sprawie postępowania z dnia 26. 10. 2007 roku
(Raport Bieżący nr 23/2007 z 07. 11. 2007 roku)
 
1/ Postanowienie Komisji Nadzoru Finansowego o wszczęciu postępowania administracyjnego.
(Raport Bieżący nr 18/2007 z 27. 10. 2007 roku)
 
 

Podsumowanie Oferty publicznej akcji zwykłych na okaziciela serii B

Raporty bieżące Arcus S.A.: